Tekel Oy:tä uhkaa hankerahoituksen takaisinperintä – toiminnan jatkuvuus vaarassa

25.11.2013

Tekel ry:n hanketoiminnasta vastaavaa tytäryhtiötä Tekel Oy:tä uhkaa takaisinperintä yhtiölle myönnetystä ESR-hankerahoituksesta. Vaatimukset kohdistuvat vuonna 2009 alkaneeseen Teknologia-alan pk-yritysten kansallinen kasvuohjelma -pilottihankkeeseen sekä sen vuonna 2011 käynnistyneeseen jatkohankkeeseen. Vaateet saattavat pahimmillaan johtaa Tekel Oy:n konkurssiin, mikä vaikeuttaisi myös Tekel ry:n toimintaa. Tekel neuvotteleekin viranomaisten kanssa vaateiden kohtuullistamisesta.

Rahoituksen takaisinperintä perustuu hanketarkastuksissa havaittuihin epäilyihin kilpailutusten puutteellisuudesta, joihin perustuen rahoituksen myöntänyt Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt ja edelleen esittämässä Tekel Oy:lle merkittäviä takaisinperintävaateita.

Hankkeet ja niiden kilpailutusmallit valmisteltiin ja toteutettiin hyvässä yhteistyössä rahoittajan kanssa. Mahdolliset puutteet eivät ole vaikuttaneet hankkeissa saavutettuihin tuloksiin, eikä kilpailutuksissa epäillä suositun ketään toimittajaa; yrityskehitystoimia toteuttamaan valittiin vuoden 2009 kilpailutuksessa 40 (60 tarjousta) ja vuoden 2011 kilpailutuksessa 146 (188 tarjousta) yrityskehittäjää ympäri Suomen.

2010 kilpailutettiin eri alojen (strategia, taloushallinto, viestintä ym.) asiantuntijoita toteuttamaan yrityskehittäjien identifioimia kehitysprojekteja kohdeyrityksiin. Esimerkiksi strategiaprosessien toteutukseen valittiin 41 (61 tarjousta) asiantuntijaa. Tekel Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Helenius toteaa, että kilpailutuksissa tapahtui kuitenkin joitakin muotovirheitä dokumentoinnissa, joita hän pahoittelee.

Teknologia-alan pk-yritysten kansallinen kasvuohjelma -pilottihanke kytkeytyy kansalliseen OSKE-ohjelmaan. Työ- ja elinkeinoministeriö totesi vuonna 2009 OSKE-ohjelman etenevän hyvin, mutta halusi edelleen terävöittää ohjelman vaikuttavuutta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen osalta. Tähän avattiin hankehaku, johon Tekel esitti Teknologia-alan pk-yritysten kansallinen kasvuohjelma -pilottihanketta. Hanke perustui koko Suomen alueella samalla prosessilla tehtäviin pk-yritysten kehityspalveluihin. Pilottihankkeessa haluttiin luoda uusi toimintatapa ja jalkauttaa se nopeasti kentälle, jonka vuoksi kehityspalveluita toteuttavat konsultit kilpailutettiin viranomaisten hyväksymän toimintamallin mukaisesti johdetun TEKEL-verkoston piirissä. Tämä toimintamalli sisältyi rahoittajalle toimitettuun, hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan ja siten projektipäätökseen, rahoitushakemuksiin ja oli esillä hankkeen ohjausryhmässä.

Pilottihanke päättyi vuoden 2010 aikana erinomaisin tuloksin ja palauttein, joten hankkeelle haettiin jatkoa. Jatkohanke käynnistyi vuonna 2011, jolloin yrityskehittäjät ja asiantuntijat kilpailutettiin rahoittajan hyväksymän uuden toimintamallin mukaisesti julkisessa hankintajärjestelmässä HILMA:ssa.

Valtionvarainministeriön controller-toiminto totesi kesäkuussa 2012 tehdyssä hanketarkastuksessa, että koska pilottihankkeen yrityskehityspalvelut  ylittivät kansallisen kynnysarvon, ne olisi pitänyt vuonna 2009 kilpailuttaa Hilmassa. Uudenmaan ELY-keskuksen jatkohankkeen tarkastuksessa syksyllä 2013 puolestaan todettiin, että palvelut olisi pitänyt vuonna 2010 ja 2011 kilpailuttaa EU-tasoisena kilpailutuksena.

Tarkastusten seurauksena Uudenmaan ELY-keskus perii nyt Tekel Oy:ltä takaisin osaa hankkeiden rahoituksesta. Pilottihankkeen kahden tarkastetun maksatuskauden osalta alkuperäinen vaade koski noin 150 000 € summaa, jota on kohtuullistettu noin 52 000 euroon. Jatkohankkeen ja pilottihankkeen osalta takaisinperintäuhka koskee nyt yhteensä noin 340 000 € summaa.

– Kilpailutuksen puutteissa ei ole kysymys väärinkäytöksistä, eikä sitä tarkastuksissa edes epäillä, toteaa Helenius. – Yhtiömme on toiminut täysin avoimesti, ja menettelytavat on saatettu rahoittajan tietoon. Pilottihankkeen toimintamalli perustui tavoitteeseen saada tuloksia nopeasti ja valmiin, johdetun verkoston hyödyntäminen osoittautuikin tehokkaaksi. Jatkohankkeessa kilpailutettiin palvelut HILMA:n kautta julkisesti, mutta tottumattomuus järjestelmän käytössä johti kilpailutuksen rajaamiseen kansalliseksi kilpailutukseksi. Voitaneen kuitenkin olettaa, että EU-tasoinen kilpailutus ei olisi tuonut muutosta hankkeen toteuttajiin, kun kyseessä oli suomalaisen pk-teollisuuden kehittäminen suomen kielellä. Yhtiö on nyt tarkentanut prosessejaan kilpailutuksessa, ja vuonna 2013 vastaavat kilpailutukset toteutettiin uusien prosessien mukaan.

Tekel Oy:n tavoitteena on kasvuhaluisten pk-yritysten kehittäminen. Tekel Oy ei ole saavuttanut tai tavoitellut hankkeista taloudellista hyötyä vaan rahoituksella on projektin tavoitteiden mukaisesti tuotettu kehityspalveluja kasvaviin pk-yrityksiin. Tekel toivookin, että yhtiön resursseihin nähden suuria takaisinperintävaatimuksia kohtuullistettaisiin siten, että yhtiön ja koko TEKEL-verkoston toiminta ei vaarantuisi. – Vaikka tilanne ei suoraan vaikutakaan yksittäisiin teknologiakeskuksiin, Tekel Oy:n  mahdollinen konkurssi vaarantaisi koko kansallisen TEKEL-verkoston toimintaa. Tämä vaikuttaisi edelleen sekä kansallisen innovaatiopolitiikan valtakunnalliseen toteuttamiseen että erityisesti kasvaviin ja kansainvälistyviin pk-yrityksiin, joiden kehittämisessä verkostolla on keskeinen merkitys.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jaakko Helenius, Tekel Oy, 0500 498 020, jaakko.helenius@tekel.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jari Lauronen Tekel Oy,  050 572 3733,  jari.lauronen@carelian.fi

Tekel ry:n jäsenyritysten muodostama TEKEL-verkosto on suomalaisten teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 29 jäsentä yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa. TEKEL-jäsenkeskukset edistävät teknologiaintensiivisen liiketoiminnan ja kasvuyritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Tekel Oy on Tekel ry:n 100 % omistama yhtiö, joka edistää hanketoiminnallaan verkoston yhteisiä teemoja.